Plattegrond1 Groep 1/2D 5 Groep 1/2C 9 ICT-ruimte 13 Werkruimte
2 Groep 1/2E 6 Toiletten 10 Berging 14 Keuken
3 Groep 1/2A 7 Toiletten 11 Personeelstoilet 15 Toiletten
4 Groep 1/2B 8 - 12 Toiletten 16 Aula
17 Groep 5A 22 Toiletten 27 Personeelstoilet 32 Groep 7A
18 Groep 4B 23 - 28 Toiletten 33 Groep 8A
19 Groep 4A 24 Groep 3A 29 Groep 5B 34 Groep 7B
20 Werkkast 25 Groep 3B 30 Groep 6A 35 Groep 8B
21 Toiletten 26 IB kantoor 31 Groep 6B 36 Toiletten