Praktische informatie

Lestijden

We hebben 5 gelijke lesdagen met continurooster.

Onze lestijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30u - 14.15 u 
 

Vakanties

Alle vakanties kunt u vinden in onze kalender.
 

Regeling tussenschoolse opvang

We hebben een continurooster met 5 gelijke lesdagen. Kinderen blijven allemaal over onder leiding van de eigen leerkracht in het eigen klaslokaal.
Vóór of ná de lunch spelen de kinderen buiten (behalve bij slecht weer). Daarbij staan de kinderen onder toezicht van school. Elke dag helpen er ouders bij het overblijven in de klas bij de kleuters.
Op de speelplaats en in het park wordt mede toezicht gehouden door enkele hulpouders.
 

Voor- en naschoolse opvang

Korein Kinderplein is onze partner in het SPILcentrum. Zij regelen de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van onze school.
 

Voorschooldag

Als de schooltijden en uw werktijden niet volledig op elkaar aansluiten, biedt Korein Kinderplein de mogelijkheid uw kind voor aanvang van school op te vangen bij de buitenschoolse opvang. De voorschoolse opvang is gedurende 40 weken per jaar (m.u.v. feestdagen conform C.A.O. Kinderopvang) van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 09.00 uur.
 

Naschoolse opvang

Als de school uit is, kan uw kind gebruik maken van de naschoolse opvang in ons spilcentrum bij onze SPILpartner Korein Kinderplein. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang, worden in de hal van de kleuterafdeling van onze school opgehaald. Daar verzamelen de kinderen zich en, indien nodig, wachten ze gezamenlijk op de leidster van de naschoolse opvang. Ook in de vakanties en op vrije dagen kan uw kind worden opgevangen bij de buitenschoolse opvang. De naschoolse opvang is gedurende 52 weken per jaar elke dag (met uitzondering van erkende feestdagen) geopend van 14.15 uur -18.30 uur. Tijdens vakanties is de BSO geopend van 07.30 uur - 18.30 uur.
De naschoolse opvang vindt plaats in de groepsruimte van de BSO bij onze spilpartner Korein Kinderplein.

Maakt u gebruik van naschoolse opvang bij een andere instantie dan Korein, dan worden de kinderen ook opgehaald in de hal bij de kleuterafdeling van onze school.

Voor meer informatie

Voor meer informatie, vragen of aanmelden van uw kind kunt u terecht bij:
Korein Kinderplein Generaal Boreelpad
tel. 040 - 74 01 45
www.koreinkinderplein.nl/generaal-boreelpad-eindhoven.
 

Hulpouders

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school. Om de communicatie te bevorderen plannen we regelmatig koffieochtenden, waarin we elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast krijgen alle ouders elke donderdag het informatiebulletin, genaamd 'Infora'.

Naast het feit dat wij u op de hoogte houden van allerlei zaken is het ook mogelijk om mee te doen aan allerlei activiteiten van onze school. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld meehelpen bij vieringen, deelname in medezeggenschapraad en/of ouderraad, klassenouder, evenementen en nog veel meer. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.
 

Medezeggenschapsraad

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan.

De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te leggen. Hierdoor is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur worden.

Leden van onze medezeggenschapsraad zijn op dit moment:

Ouders
Björn Roos
Naoual Ajtitouh
Leonie Diemers
Yasmina Arrum

Teamleden
- Willemien van Haalen
- Joyce van Gool
- Ilse van de Voort - Ahoud

Alle teamleden zijn bereikbaar via school.
 

Ouderraad

De ouders van onze school hebben zich georganiseerd in een vereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad (O.R.). Het zijn de afgevaardigden van de ouders. De O.R.-leden worden voor een periode van drie jaar gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Men heeft een dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De O.R. vergaderdata vindt U in onze kalender. De vergaderingen zijn openbaar.
 

Wat doet een O.R.?

De belangrijkste activiteit van de Ouderraad is de organisatie van allerlei activiteiten die niet worden betaald door het Ministerie van Onderwijs. Zij organiseren voor de kinderen bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, de Paasviering, schoolreisjes, e.d. Daarbij wordt altijd nauw samengewerkt met het team en is hulp van ouders onmisbaar. 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de Ouderraad verantwoording af over de wijze waarop de ouderbijdragen zijn besteed.
Tevens stellen zij, in overleg, tijdens de jaarvergadering de ouderbijdrage vast voor het nieuwe schooljaar.
De leden van de ouderraad zijn momenteel:

Voorzitter
Marleen Hasselman

Vanuit het team zijn twee teamleden aanwezig bij de OR-vergaderingen.

Klankbordgroep

In maart 2010 hebben we een ouder-tevredenheids-onderzoek laten uitvoeren. Het advies dat we toen hebben gekregen is: richt een werkgroep op met ouders die ambassadeur voor de school willen zijn. 
In de periode daarna hebben we een oproep geplaatst in de Infora en zijn we actief op zoek gegaan om leden te vinden voor deze werkgroep.
In maart 2011 is de werkgroep gestart met haar werk.
Al snel kwamen we tot de conclusie dat we onszelf liever ‘klankbordgroep’ willen noemen. 
Doelen van de werkgroep:
- het verhogen van de ouderbetrokkenheid,
- afstemming tussen ouders en school,
- afstand ouders en school verkleinen.
In elke vergadering staan we stil bij de vragen:
- Wat loopt lekker in onze school? Waar moeten we op school vooral mee doorgaan?
- Wat loopt niet lekker? Waar moeten we heel snel mee stoppen

De klassenouders worden benaderd om lid te worden van de Klankbordgroep.
Als van elk leerjaar één klassenouder deelneemt, hebben we een brede vertegenwoordiging van onze ouders in deze groep.
Vanuit onze school zijn aanwezig: Martijn Smoors en Maartje van Schijndel.
Daarnaast zijn bij elke bijeenkomst twee teamleden aanwezig.

Klassenouder

Iedere klas heeft één of twee klassenouders. Deze ouders zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht en het aanspreekpunt voor de andere ouders van de betreffende groep. Indien nodig wordt een klassenouder actief betrokken bij klassenactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen of bij eventuele uitstapjes.
 

Bibliotheek

We hebben op school een eigen bibliotheek. De kinderen kunnen daar niet alleen boeken lenen voor in de klas, maar ook voor thuis.

Elke groep gaat één keer per week samen met de leerkracht naar de bibliotheek om boeken te ruilen.
Ouders van onze school kunnen, samen met hun kind, na schooltijd naar de bibliotheek. 
De openingstijden: maandag en woensdag van 14.15 uur - 14.45 uur.

 

Rookvrije school

Onze school is een rookvrije school. In het gebouw of op het schoolplein mag niet gerookt worden.